cách mua vé số trực tuyến

Glob Insight

Virtual Bank ธนาคารแห่งอนาคต ตอบโจทย์ความยั่งยืน

Virtual Bank หรือ ธนาคารเสมือนจริง เป็นมิติใหม่ของการปรับตัวของธุรกิจภาคธนาคาร โดยแนวคิดของ Virtual Bank เกิดขึ้นในช่วงของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีโลกเสมือนและความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงโควิด-19 ระบาด ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นิยาม Virtual Bank ว่าคือ ธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินธุรกิจบนช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมีรูปแบบการให้บริการที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ (1)... Read more

เทคโนโลยีอวกาศสุดเจ๋ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หลายคนอาจคิดว่า เทคโนโลยีอวกาศใช้ศึกษาดาราศาสตร์และห้วงอวกาศเพียงอย่างเดียว ในความเป็นจริงสามารถนำมาใช้ศึกษาและสำรวจปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกได้ด้วย เช่น การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างเครือข่ายการสื่อสาร การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยพิบัติ สำรวจการกักเก็บปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรมและอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญในกระบวนการจัดการคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit offset management)  ข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจและประเมินของดาวเทียมจะถูกนำไปจัดทำเป็น “บัญชีคาร์บอน” (Carbon... Read more

MUU นมวัวที่ไม่ได้มาจากฟาร์มปศุสัตว์! เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ  ‘การทำปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม’ ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก นับตั้งแต่ขั้นตอนของการสร้างฟาร์ม ซึ่งต้องมีการถางเปิดหน้าดินเป็นวงกว้างเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อก่อสร้างโรงเรือนและปลูกหญ้าซึ่งใช้เป็นอาหารหลักของปศุสัตว์ ส่งผลให้ต้องตัดต้นไม้และแผ้วถางพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมาก เป็นการทำลายแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และก๊าซมีเทน ทั้งนี้ จากผลสำรวจขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) เมื่อปี 2565 พบว่า ก๊าซมีเทนถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกถึง... Read more

ธุรกิจออนไลน์ช่วยโลกได้ด้วย Green Logistics

Digital Economy มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คน Thumbsuo รายงานว่าในปี 2565 ผู้คนทั่วโลกใช้จ่ายออนไลน์เพิ่มมากขึ้นถึง 48% และธุรกิจ E-commerce ทั่วโลกเติบโตขึ้น 10% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้บริโภคกว่า 57% สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน นอกจากนั้น มูลค่าการซื้อขายข้ามพรมแดนทางออนไลน์ (Cross-Border E-commerce... Read more

Tips &; Tricks สำหรับ Startup & Spin-off จากงาน Mahidol Science Innovation & Entrepreneur Day 2023 

(1) การต่อยอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่เส้นทางธุรกิจสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่มีผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม แล้วจะผันตัวมาเป็น startup/spin-off (ร่วมกับเอกชนใหญ่ ๆ) หรือเข้าสู่เส้นทางธุรกิจนั้น อันดับแรกจะต้องรู้ตลาดที่สินค้าเราสามารถไปจำหน่ายได้ และหากสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนั้น เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือกรรมวิธีที่ไม่เคยมีการประกอบธุรกิจมาก่อน ควรที่จะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง  ทั้งนี้ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสามารถทำได้ใน 7 รูปแบบ... Read more

DiStar Fresh ฟาร์มผักระบบปิดที่การันตีผักปลอดเชื้อ รสชาติดี และมีความสุข

กลุ่มผู้ก่อตั้ง DiStar Fresh นำแนวคิดการปลูกผักในระบบปิดจากญี่ปุ่น ที่ต้องเอาชนะภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่หนาวเย็น นำมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยที่แม้จะอุดมสมบูรณ์และทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี แต่ก็มีปัจจัย โรคพืช แมลง รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อย ผลเสียเหล่านี้นำไปสู่การกระทบการเข้าถึงอาหารและความเพียงพอของอาหารต่อประชาชนในประเทศได้ DiStar Fresh มีระบบการจำหน่ายผักให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก (Subscription) เป็นหลัก ระบบ “ปลูกผักแบบตามสั่ง”... Read more

Stop Food Waste! ยิ่งเหลือทิ้ง ยิ่งเพิ่มคาร์บอน

รู้หรือไม่? ทุกครั้งที่เราทิ้งเศษอาหาร เท่ากับกำลังสร้างก๊าซเรือนกระจกให้กับโลก ข้อมูลจากเว็บไซต์ Energy Saving Trust ระบุว่า ก๊าซคาร์บอนที่มาจากอาหารเหลือทิ้งคิดเป็นสัดส่วน 8 - 10% แม้จะยังไม่มากหากเทียบกับสาเหตุอื่น ๆ แต่หากสะสมเป็นเวลานานก็อาจส่งผลกระทบต่อโลกได้ไม่ยาก  ‘อาหารเหลือทิ้ง หรือ Food Waste’ ทุกคนคงนึกถึงอาหารที่กินไม่หมด... Read more

What’s next? : Electric Vehicles are here – How can we make the ecosystem more ecological?

ในระยะถัดไปไทยจะต้องมุ่งหน้าสร้างระบบระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เป็นมิตรต่อยานยนต์พลังงานสะอาดและการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานในประเทศมากขึ้น Easy-Access นอกจากการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินอย่างการลดภาษีนำเข้าแล้ว ไทยต้องมุ่งสนับสนุนการสร้างเมืองให้เป็นสะดวกและเป็นมิตรต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยการปรับโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับกับการใช้งานที่เพิ่มและหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การผลักดันเชิงกลยุทธ์ของไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จให้เข้าถึงง่ายในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย และการผลักดันให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น   EV Conversion หรืออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง คือการนำเครื่องยนต์แบบเดิมมาดัดแปลงระบบขับเคลื่อนใหม่ เพื่อเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายย่อยสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ผู้ใช้เครื่องยนต์แบบเก่าสามารถเข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้าได้โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่สูง ลดภาระการเกิดหนี้ครัวเรือน และทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีเวลาปรับตัวเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้... Read more

JAIKLA ขนมน้องหมาสุดกรีน !

วันนี้ Globthailand จะพามารู้จักกับสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมผลิตขนมน้องหมาจาก โปรตีนทางเลือก แบรนด์ JAIKLA ขนมน้องหมาโปรตีนทางเลือกจากแมลง (Insect-protein) โดยมีวิธีการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยคอนเซ็ปต์แบรนด์ที่ว่า ‘For Dogs and our Planet’ ในกระบวนการผลิตแบรนด์ JAIKLA ได้นำแนวคิด Circular Economy... Read more

INTER ECON19

‘เชิญพบกับวารสารจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฉบับล่าสุด! ครบถ้วนด้วยเนื้อหาสาระ เกาะติดกระแสธุรกิจไทยและทั่วโลก ที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาด!’ อย่าช้า! กดเพื่ออ่านเพิ่มเติมตรงนี้เลย InterEcon Newsletter 19 หรือสแกนด้านล่าง Read more
Page 1 of 2 1 2

NEW EVENT

Current Month
february, 2024

FOLLOW US

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388