cách mua vé số trực tuyến

เทคโนโลยี I นวัตกรรม

เศรษฐกิจดิจิทัลของสิงคโปร์ ในปี 2566

คําจํากัดความของเศรษฐกิจดิจิทัลของแต่ละประเทศมีขอบเขตแตกต่างกัน สำหรับสิงคโปร์นั้น เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication - I&C)  ซึ่งแยกย่อยไปในธุรกิจซอฟต์แวร์ บริการด้านไอที บริการเครือข่าย บริการออนไลน์ การให้คําปรึกษาด้านไอที  e-commerce  บริการข้อมูล เกม การเผยแพร่ดิจิทัล การเผยแพร่ภาพสด... Read more

นักวิทยาศาตร์ชาวอเมริกัน ผุดไอเดียผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสีย!

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oregon State University ได้พัฒนากระบวนการนำน้ำเสียมาผลิตไฮโดรเจนสีเขียว หรือ Green Hydrogen พร้อมกับกรองน้ำให้สะอาดไปในเวลาเดียวกัน ไฮโดรเจนสีเขียว หรือ Green Hydrogen คือ ไฮโดรเจนที่ปราศจากก๊าซคาร์บอน เป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ถูกใช้เป็นพลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อขับเคลื่อนยานพาหนะ ไปจนถึงการผลิตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและธุรกิจต่าง... Read more

ชวนส่อง การเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนและนวัตกรรมด้านการประมงที่ยั่งยืนของนอร์เวย์

การเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนและกระบวนการผลิตอาหารทะเล รวมถึงวิวัฒนาการของนวัตกรรมด้านการประมงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของนอร์เวย์ เป็น “หัวใจ” ของความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวนอร์เวย์แต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ ประเทศนอร์เวย์ และเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญเป็นอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ  นอร์เวย์ส่งออกอาหารทะเลจํานวนมากเกือบร้อยละ 50 ของโลก โดยมีคู่แข่งที่สําคัญ ได้แก่ ชิลี ออสเตรเลียและไอซ์แลนด์ โดยตลาดส่งออกอาหารทะเลที่สําคัญที่สุดของนอร์เวย์ (ประมาณร้อยละ 70) คือยุโรป... Read more

เทรนด์ระบบทําความเย็นฮีทปั๊มมาแรง แทนที่ตลาดแอร์บ้านในแคนาดา

จากแนวโน้มความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เพิ่มขึ้น ชาวแคนาดาจึงมีความตื่นตัวที่จะปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยการเลือกติดตั้งระบบฮีทปั๊ม (Heat Pump) สําหรับทําความเย็นภายในบ้านแทนเครื่องปรับอากาศแบบดั้งเดิม  ฮีทปั๊ม (Heat Pump) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ําหรืออากาศร้อนโดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ แต่ สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องเพื่อไปทําน้ําร้อนหรือลมร้อน ส่วนความเย็นที่ได้สามารถนําไปใช้เป็นผลพลอยได้ โดยฮีทปั๊มเป็นเครื่องทําความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องทําความร้อนแบบอื่น เนื่องจากอาศัยหลักการถ่ายเท ทําให้ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องทําความร้อนที่ใช้ฮีทเตอร์ ขณะเดียวกัน ก็สามารถเป็นระบบเครื่องทําความเย็นภายในบ้านเมื่อต้องการได้เช่นเดียวกัน ... Read more

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของมณฑลเศรษฐกิจ ‘กวางตุ้ง’ พัฒนาไปถึงไหนแล้ว?

การเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor) หรือ ชิป (chip) ของมณฑลกวางตุ้งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการเพิ่มพูนการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีของจีน ถึงแม้จีนจะยังไม่ได้เป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมชิป แต่จีนเป็นแชมป์การใช้ชิปเพื่อนําไปผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลก มณฑลกวางตุ้งเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่สุดในจีน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของบริษัทออกแบบชิปทรงอิทธิพลอันดับต้น ๆ ของจีน เช่น บริษัท Huawei และบริษัท ZTE โดยแต่ละปี มณฑลกวางตุ้งนําเข้าชิปมูลค่ากว่า 1... Read more

สรุปสิ่งที่น่าสนใจ จากการประชุม SemiconIndia 2023 

การประชุม SemiconIndia ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม ค.ศ.2023 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์รัฐคุชราตในฐานะรัฐที่มีระบบนิเวศน์ด้านการลงทุนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรม Semiconductor โดยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่เรียกว่า “Semiconductor  Policy 2022-2027” ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุดในอินเดีย นายกรัฐมนตรี Modi ระบุว่า อินเดียมีโอกาสและการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และให้ความเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันตลาดโลกตระหนักถึงความสำคัญของการมี Supply... Read more

เกาหลีใต้ประกาศแผนพัฒนา AI อวกาศ และควอนตัม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายอี จอง-โฮ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีทีเกาหลีใต้ (Mr. Lee Jong-ho), Minister of Science and ICT: MSIT) ได้ประกาศยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการพัฒนาให้เกาหลีใต้เป็นประเทศชั้นนำของโลกในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภาคอวกาศ... Read more

นวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของเดนมาร์ก

เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความเจริญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยดูได้จากการจัดอันดับโลก ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพชีวิต ขีดความสามารถในการแข่งขัน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการ ทำงาน ระบบสวัสดิการ หรือความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เดนมาร์กซึ่งเป็นประเทศเล็กแต่มีความเจริญอยู่ในแนวหน้าของโลกก็คือ “คุณภาพของประชากร” ซึ่งวางรากฐานการพัฒนามาตั้งแต่วัยเด็ก ภายใต้ระบบการศึกษาที่เข้มแข็งและเปิดกว้างให้เด็กได้เล่นได้ใช้จินตนาการและความคิดได้อย่างอิสระเสรี ทำให้เด็กสนุกกับเรียนรู้และมีความสุขตามวัยของเด็กที่ควรจะได้รับในช่วงต้นของชีวิตและเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพในทุกช่วงวัยด้วยระบบการศึกษาที่ได้รับการออกแบบที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาของเดนมาร์กที่น่าเรียนรู้  แนวคิด Play & Learn การศึกษานอกกรอบห้องเรียน  เดนมาร์กให้ความสำคัญกับครอบครัว... Read more

เจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ “โครงการ Make it in the Emirates”

โครงการ Make it in the Emirates งานเสวนาเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของยูเออี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ กรุงอาบูดาบี โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง (Ministry of Industry... Read more

นิทรรศการ SITE 2023 – THAILAND !!

พลาดแล้ว พลาดเลย 3 วันนี้เท่านั้น! กับ Business Matching โอกาสในการขยายธุรกิจและเพิ่มการลงทุน กับ SITE2023!! ที่นี่ที่เดียว ที่ได้รวบรวมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมกว่า 250 ราย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สถาบันการศึกษากว่า 50 หน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศกว่า... Read more
Page 1 of 6 1 26

NEW EVENT

Current Month
february, 2024

FOLLOW US

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

mua hộ vé số vietlott mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388